Доц. д-р Ангел Доралийски

angel_doraliiskiВодещ български специалист в областта на управлението. Доктор по икономика. Доцент по проблемите на управлението. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство- София, хоноруван преподавател в Нов Български университет.

Специализирал в Белгия, Великобритания, Финландия.

Научен ръководител на докторанти в областта на управлението. Рецензент на монографии, учебници, научни студии и статии по проблемите на управлението на човешките ресурси.

Автор на многобройни публикации по проблемите на мениджмънта в специализирания печат, статии, студии, учебници, монографии.

Ръководи управленското консултиране в дружеството.