Набиране и подбор на персонал

Извършваме набиране и подбор на специалисти от всички сектори на икономиката. Фокусирани сме за среден изпълнителски и мениджърски персонал, за топ мениджърски позиции. Предлагаме оптимални решения за привличане на кандидати и избор на най-добрия от тях в зависимост от спецификата на работа на клиента.

Чрез разработената от нас методика DBI R&S изготвяме „профил годност“ на кандидатите. Съпоставяме получения по време на подборния процес „профил способности“ на кандидатите, с „профил изисквания“ на длъжността. По този начин до нашите клиенти достигат само тези кандидати, чийто „профил годност“ гарантира ефективно изпълнение на трудовите задължения.

По време на цялостния процес оценяваме компетенции, потенциал, знания, умения, способности, мотивация на кандидатите да работят на конкретното работно място.

С цел да отговорим максимално на потребностите на нашите клиенти, предлагаме два варианта на работа:

А. Провеждане на цялостен процес по набиране и подбор. Процесът се осъществява по методика DBI R&S и завършва с изготвяне на шорт листа от най-добре представилите се кандидати. След приключване на процеса организираме среща кандидат-клиент и консултираме за крайното решение.

Б. Провеждане само на тестовата система на дружеството с определени от клиента кандидати. В този случай тестваме знания, умения, индивидуални характеристики и личностни черти, изготвяйки доклад до работодателя.

И в двата варианта прилагаме разработената от нас интернет базирана система тестове ProProfile Select.

Продължителността на цялостния процес /Вариант А/ е в рамките на 20 дни от публикуването на обява за свободната позиция. В зависимост от потребностите на клиента ние се стремим да финализираме процеса най-бързо, започвайки да представяме кандидати още след първата седмица.

Цената на цялостния процес е в зависимост от нивото на търсената от клиента длъжност в йерархията на фирмата.

Ползи за клиента:

Постъпване във фирмата на служители, преценени на основа прецизна и точна подборна процедура, спечелили мястото в условия на конкуренция, максимално отговарящи на изискванията на длъжността.

Получавате преценки за кандидатите, като ориентир за приемането им във фирмата и бъдеща работа с тях. Назначавате кандидати, годни да изпълняват ефективно трудовите си задължения.

По-подробно за начините на набиране и подбор.