Профил „годност“ на служители

Анализ на индивидуални особености на служители: професионални ценности и интереси, стил на работа, мотивация, начин на реагиране, личностни предпочитания, професионално изчерпване. Съпоставка на индивидуални характеристики с изисквания на изпълняваната длъжност. Изводи, свързани със силни страни и области на допълнително развитие.

Ползи за клиента:

Получавате информация за професионални и личностни характеристики на ваши служители съпоставени с изискванията на заеманата длъжност. Запознавате се със силните страни на служителите си и мерките, които трябва да предприемете за по-успешно справяне с работата.