Публикации

Членове на нашия екип са автори на стотици статии, студии по проблемите на мениджмънта и управлението на човешките ресурси и книгите:


Мениджмънт на човешките ресурси. С., Диагнозис прес, 1994 г.

Първият български учебник по управление на човешките ресурси. Разгледани са основни дейности: определяне на потребностите от персонал, проектиране и анализ на длъжностите, мотивация на персонала, набиране и подбор, промени в състава на човешките ресурси,преценяване, обучение, възнаграждения на човешките ресурси.Основи на стопанското управление. НБУ, 1994 г.

В учебника са разгледани въпросите на управленската теория и практика, организационните основи на управлението, управленския процес, комуникации, политика, стратегия. Също така, мотивацията, лидерството, личностния фактор и други.


За Индустриалния Маркетинг, С, 1995г.

Разгледани са въпросите на посредническата търговия и проблемите на маркетинга при индустриалните стоки.


Управление на човешките ресурси., Издателство УНСС, 1997 г.

Учебно помагало за студенти и практици в областта на управлението на човешките ресурси. Кратки теоретични постановки придружени от въпроси за преговор и дискусия и учебни казуси.


Как да търсим и намерим работа.С., 1996 г.

Книгата разглежда в практически аспект начините за успешно търсене и намиране на работа. Дадени са отговори на основни въпроси интересуващи търсещите ново работно място: Кой кой е на пазара на труда? Кои са пътищата за търсене на работа? Как да подготвим кандидатурата и оформим необходимите документи? Как да се подготвим добре за интервю? Как да решим тестовете за подбор на персонал?


Стратегически мениджмънт. НБУ,1998 г.

Обхванати са въпроси от теорията и практиката на съвременния стратегически мениджмънт: формулиране на целите, анализ на околната среда, модели и методи за избор на стратегия, стратегически контрол и други.


Терминологичен речник по управление на човешките ресурси. С.,1998 г.

Първият български терминологичен речник в сферата на управлението на човешките ресурси. Съдържа три части: В първата в синтезиран текстови вид е изяснена същността и основни области на управлението на човешките ресурси. Втората обхваща богат фонд термини, подредени по азбучен ред, с обяснение на съдържанието, българското и английското наименование на всеки термин. Третата част представлява българо-английски и англо-български речници на обяснените във втората чест термини.


Управление на човешките ресурси – Теория, Практика, Интернет, С., 1999 г.

Разгледани са основни въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси. Освен теоретичното им изясняване, за първи път в българската специализирана литература са дадени примери от световната и българската практика по управление на персонала, както и възможностите на Интернет в тази област.


Как да си подберем най-добрия персонал. Стратегии на успеха. Издателство „Труд“, 2000 г.

Книгата е съавторство на най-добрия американски специалист по подбор Пиер Морнел и доц. Драгомир Бояджиев. Съдържа 55 практически стратегии за подбор на необходимия персонал. И още толкова полезни съвети, как и в какво работодателите да вложат парите си, за да постигнат отлични резултати.Силата на вашата обява. Как да разработим ефективна обява за свободно работно място. С., 2002 г.

На основа анализ на публикувани обяви в средства за масова информация и европейският опит в разработване на обяви са дадени конкратни практически насоки за разработване на ефективмна обява, рекламираща вакантна позиция.


Управление – теория и практика. С.,2002 г.

Книгата обхваща четиринадесет теми, свързани с теоретичното и практическото модерно управление на организацията. Редицата примери от практиката улесняват читателя и помагат за по-лесното възприемане съчетанието теория/реална управленска практика.


Управление на човешките ресурси – перспективата на мениджмънта. С., 2002 г., 2004 г.

Обхванати са основни области на управлението на човешките ресурси в теоретичен и практически аспект. Към всяка глава в раздел“Мениджмънт на човешките ресурси в действие“ е разгледан опитът водещи организации в управлението на персонала.


Тренинг по управление на човешките ресурси. С., 2003 г.

Уникален за българската практика начин за трениране знания и умения в областта на управлението на човешките ресурси. Примери от реални организации, възможност за рашаване на практически казуси и попълване на работни карти.


Управление на човешките ресурси – инвестиция в бъдещето. С., 2006 г.

Принос в знанието на управлението на човешките ресурси. Освен традиционните области на управлението на персонала включва актуален съвременен поглед към проблематиката: Аутсорсинг при управлението на човешките ресурси, Управление на врамето, Политика на равни възможности, Учене през целия живот, Управление на качеството на трудовия живот.


Управление на човешките ресурси – тренинг. С.,2006 г.

Казуси и практически примери за трениране знания и умения по управление на човешките ресурси.