Тренинги и семинари

Ние сме специализирани в провеждането на тренинги и семинари в областите: Търговия, Мениджмънт, Маркетинг, Управление на човешките ресурси, Логистика, Недвижима собственост, Soft Skills. Наши тренери са изявени експерти от практиката и преподаватели от водещи университети в страната.
Ние сме една от малкото фирми в страната, специализирана както в обучение на екипи, така и в индивидуално обучение по посочената по-долу тематика.

Обучението, което провеждаме е с изцяло практическа насоченост и се базира на 25 годишния ни опит.

ЕФЕКТИВНИЯТ МЕНИДЖЪР

Целта на семинара е получаване на знания и умения в областта на мениджмънта: управленски процес, проблемни ситуации, контрол в процеса на управление, човешките ресурси като обект на управление, лидерски умения, формиране и управление на екипи.

Целева група: ръководители средно и висше ниво.

ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Целта на семинара е придобиване на управленски знания и практически навици за управление на хора в областта на търговията: целеполагане, изграждане и мотивиране на екипи, комуникация, преодоляване на конфликти, управление на стреса и времето, групова динамика, маркетингов план и финансов анализ, управление на финансите, SWOT анализ, критични фактори на успеха /увеличаване на активните дистрибутори, честота на поръчките, лидерство/.

Целева група: служители в областта на търговията и работата с клиенти: мениджъри, супервайзори.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Основната цел на семинара е изграждане на умения, включващи основни познания, принципи, методи и техники за постигане на позитивни резултати от работата с клиенти: основни фактори за успех при продажбите; установяване на потенциални клиенти; психология на продажбите; личността на търговеца, като конкурентно предимство; разработване на политика и стратегия за продажби; как да печелим клиенти; възраженията на клиента; работа в екип; език на тялото, като фактор за успешна работа с клиенти; възможности на невролингвистичното програмиране /NLP/ за постигане на успех в управлението и продажбите.

Целева група: мениджъри и активни дистрибутори, постигнали високи нива.

МОТИВАЦИЯ НА МЕНИДЖЪРИ И СЛУЖИТЕЛИ

Целта на семинара е запознаване на участниците с възможности за използване на съвременни техники за мотивиране към добро трудово представяне: мотиви, приоритети на потребностите, използване на мотивационни техники и похвати при стимулиране на труда.

Целевата група: ръководители и служители.

РАБОТА В ЕКИП

Целта на семинара е придобиване на умения за работа в екип. Проблематиката обхваща въпроси, свързани с: формиране на екип, принципи на екипната работа, управление на екип, ефективна комуникация на членовете на екипа, мотивиране на членовете на екипа, формално и неформално лидерство.

Целева група: служители, работещи на екипен принцип.

ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Семинарът цели усъвършенстване и тренинг на комуникативни умения и обхваща проблемите на процеса на комуникация, видове комуникация, основни правила и техники за правилна комуникация между служители и търговец-клиент.

Целева група: ръководители и служители.

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

Целта на семинара е запознаване на участниците с възможностите за повишаване ефективността на работата, чрез лидерски умения. Обхванати са въпросите: ролята на мениджъра, принципи на мениджмънта, лидерски стилове, мотивация, комуникация, изграждане на екипи, стрес мениджмънт, умения за интервюиране, решаване на проблеми, обучение и развитие.

Целева група: ръководен персонал.

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Целта на семинара е да формира тренинг похвати за управление на конфликтите. Основните въпроси са свързани със: същност на конфликтите, причини за възникване на конфликти, източници на конфликта и средства за откриването им, анализ на конфликтни ситуации, управление на конфликтите.

Целева група: мениджъри и служители.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Целта на семинара е обучение в основните полета на дейност на управлението на човешките ресурси: набиране и подбор, мотивация, управление на кариерата, оценяване, обучение.

Целева група: служители и мениджъри.

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Целта на тренинга е придобиване на знания и практически умения за набиране и подбор на човешки ресурси.

Целева група: служители.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНОСТНАТА СИ СТРУКТУРА ЗА УСПЕХ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Целта на семинара е анализиране на личностните структури на участниците, формулиране на недостатъци и предимства. Индивидуален тренинг запознава всеки участник с начините за използване положителните страни на личностната си структура за постигане успех на работното място.

Целева група: служители и мениджъри.

ЕФЕКТИВНИЯТ МАРКЕТИНГ

Целта на семинара е да способства за обучение в знания и умения по проблемите на маркетинга. Обхванатият материал е свързан с актуални въпроси на маркетинга, рекламата, маркетинговите комуникации. Отделено е внимание на бъдещето на маркетинга и използването на Интернет.

Целева група: служители и мениджъри.

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

Целта на семинара е запознаване с актуални въпроси на недвижимата собственост в агенциите за недвижима собственост и фирмите, занимаващи се с фасилити и пропърти мениджмънт.

Целева група: служители и мениджъри.