Управленски системи

Услугите в областта на управленските системи включват:

• Диагностика на системата за управление;
• Анализ на организационна структура (нива, звена, връзки), консултиране на възможностите за оптимизацията й;
• Разработване /оптимизация на организационна структура;
• Оценка на ефективността на управленската система;
• Разработване на фирмена стратегия, формулиране и оценка на целите;
• Разработване на длъжностни характеристики;
• Анализ на проблемни ситуации;
• Създаване на система за управление;
• Формулиране на насоки за усъвършенстване на системата за управление.

Ползи за клиента:

  • Получавате нова или оптимизирана организационна структура в съответствие със стратегията на фирмата;
  •  Получавате всички необходими документи, включително длъжностни характеристики в модел, конкретен за фирмата Ви;
  •  Оптимизирате управлението на всички нива;
  • Повишавате ефективността на управленските решения;
  • Подобрявате икономическите резултати от дейността на фирмата.