Системи за възнаграждания

Чрез формиране на нова система за възнаграждения или чрез усъвършенстване на вече съществуващата, ние целим да създадем въздействаща мотивационна среда, отговаряща на фирмената философия за заплащане на труда, която да обвързва нарастването на работната заплата с производителността на труда.

Начинът ни на работа предполага определяне на „стойността“ на всяко работно място и обвързването му с възнагражденията. Предлагаме съвременни решения за обвързване на работната заплата с качеството и количеството на вложения труд.

Ползи за клиента:

Получавате система за възнаграждения във фирмата, като мотивиращ стимул за добри резултати.