Личностни тестове

Въпросът за наличието или недостигът на личностни черти, необходими за работа на определена длъжност, вълнува и работодатели и кандидати за работа. Затова ние създадохме системата ProProfile, която определя личностни черти за изпълнение на трудови дейности. Прогнозира и/или идентифицира професионален успех

Read more

Личностен профил

Можете да използвате системата личностни тестове ProProfile, за да видите Вашия личностен профил. ProProfile определя компетенции за изпълнение на трудови дейности. Прогнозира и/или идентифицира Вашия успех на работното място. Анализира 17 характеристики, засягащи начин на работа, обединени групите: Стил на работа,

Read more

Системи за възнаграждания

Чрез формиране на нова система за възнаграждения или чрез усъвършенстване на вече съществуващата, ние целим да създадем въздействаща мотивационна среда, отговаряща на фирмената философия за заплащане на труда, която да обвързва нарастването на работната заплата с производителността на труда. Начинът

Read more

Анализ „Тайният клиент“

Вие работите с клиенти. Бизнесът Ви е в ръцете на персонала, обслужващ клиентите. Как да разберете нивото на работа на хората, ангажирани с продажбите. Успяват ли да убедят клиентите, спазват ли правилата, които налагате? Отговор на тези въпроси дава нашият

Read more

Планиране на кариерата

Съвременната ситуация в страната предполага полагане на сериозни усилия за задържане на добрите служители във фирмата. Изхождайки от разбирането, че те са човешкият капитал на нашите клиенти, предлагаме изграждане на цялостна система за управление на тяхната кариера. Системата позволява на

Read more

Управление на екип

Защо някои от Вашите служители работят добре индивидуално, а имат проблеми в екипа? Дали общата работа в група е достатъчно условие за решаване поставените задачи? Кога да формирате работен екип? Как ефективно да управлявате Вашия екип така, че да постигнете

Read more

Системи за оценка

Задавате ли си въпросите: „Как работят моите служители?“, „Кои са причините за не добри резултати?“. Отговор на тези въпроси дава системата за оценка. Изградена на основа световен опит, съобразена с българската специфика, тя включва: Анализ на състоянието по оценяване във

Read more

Профил „годност“ на служители

Анализ на индивидуални особености на служители: професионални ценности и интереси, стил на работа, мотивация, начин на реагиране, личностни предпочитания, професионално изчерпване. Съпоставка на индивидуални характеристики с изисквания на изпълняваната длъжност. Изводи, свързани със силни страни и области на допълнително развитие.

Read more

Мотивация на персонала

Системата за усъвършенстване на мотивацията на служителите се основава на извършен анализ във фирмата на клиента по наша методика, разкриване на съществуващи проблеми, свързани с ефективната мотивация, разработване на мотивационен профил и конкретни предложения за усъвършенстване на мотивационния климат. Ние

Read more

Набиране и подбор на персонал

Извършваме набиране и подбор на специалисти от всички сектори на икономиката. Фокусирани сме за среден изпълнителски и мениджърски персонал, за топ мениджърски позиции. Предлагаме оптимални решения за привличане на кандидати и избор на най-добрия от тях в зависимост от спецификата

Read more