По-подробно за начините на набиране и подбор.

Методиката DBI R&S включва следните основни моменти: В началото на процеса консултираме клиента за най-добрия начин за достигане до таргет групата кандидати, чрез избор на един или няколко подхода: Публикуване на обяви в Интернет.  Избираме мястото и времето за публикуване на

Read more

Одит на човешките ресурси

Извършвайки HR одит, ние анализираме системата за управление на човешките ресурси във Вашата фирма. Разработената от нашия екип методика предполага изследване всички страни на управлението на човешките ресурси, разкриване „тесните“ места, открояване проблемите, решаването им със съвременни методи. Ползи за клиента:

Read more

Етичен кодекс

Анализирайки спецификата на работата във фирмата на клиента и организационната й култура разработваме Етичен кодекс във вид на писмени правила, валидни за всички в организацията. Те касаят отношенията между служители, служители и мениджмънт, фирмата и обществото като цяло. ПОЛЗИ ЗА

Read more

Организационна култура

Ние ще Ви помогнем да изградите система от действия, символи, ценности, съобразени със съвременните световни тенденции, стила и стратегията на управление, които прилагате. ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА: Създаване на организация и ред във фирмата, мотивиране на служителите, подобряване на имиджа на

Read more

Управленски системи

Услугите в областта на управленските системи включват: • Диагностика на системата за управление; • Анализ на организационна структура (нива, звена, връзки), консултиране на възможностите за оптимизацията й; • Разработване /оптимизация на организационна структура; • Оценка на ефективността на управленската система;

Read more

Адриана Бояджиева

Съосновател на дружеството. Дългогодишен ръководител на направление Набиране и подбор. Специализирала по проблемите на професионалната ориентация в Шотландия. Административен директор на дружеството.

Read more

Доц. д-р Надя Ангелова

Доктор по икономика. Доцент в Университета за национално и световно стопанство-София. Ръководител на катедра „Управление“. Автор на десетки публикации по проблемите на мениджмънта и управлението на човешките ресурси. Тренер в обучения с екипи на наши и чуждестранни организации.

Read more

Доц. д-р Ангел Доралийски

Водещ български специалист в областта на управлението. Доктор по икономика. Доцент по проблемите на управлението. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство- София, хоноруван преподавател в Нов Български университет. Специализирал в Белгия, Великобритания, Финландия. Научен ръководител на докторанти

Read more

Проф. д-р Маргарита Харизанова

Един от първите български специалисти в областта на управлението на човешките ресурси. Доктор по икономика. Професор по проблемите на управлението. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство- София, ръководител на катедра „Управление“до2016 г. Специализирала в Белгия. Научен ръководител

Read more

Доц. д-р Драгомир Бояджиев

Доктор по икономика. Доцент по проблемите на управлението на човешките ресурси. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство – София, хоноруван преподавател в Нов Български университет /1998-2004/, Софийски университет /2002-2005/. Съосновател на Българската асоциация по управление и развитие

Read more