Планиране на кариерата

Съвременната ситуация в страната предполага полагане на сериозни усилия за задържане на добрите служители във фирмата. Изхождайки от разбирането, че те са човешкият капитал на нашите клиенти, предлагаме изграждане на цялостна система за управление на тяхната кариера.

Системата позволява на собственици и мениджъри да обвържат очакванията на служителите със задачите и потребностите на фирмата, да използват максимално потенциала на работещите.

Предприетите стъпки и поети ангажименти създават увереност в работодатели и служители за дълго и ползотворно сътрудничество за постигане поставените цели.

Системата има предпазен механизъм, за да не попаднат служителите в т.нар. „плато на кариерата“ и да не се превърнат в бреме за фирмата.

Полза за клиента:

Получавате писмена процедура с точно описание на реалните възможности и необходимите стъпки за кариера във фирмата; намалявате текучеството и загубата на „човешки капитал“; повишавате личната мотивация на служителите си, персоналното им усъвършенстване, свързано с поставените цели.