По-подробно за начините на набиране и подбор.

Методиката DBI R&S включва следните основни моменти:

В началото на процеса консултираме клиента за най-добрия начин за достигане до таргет групата кандидати, чрез избор на един или няколко подхода:

Публикуване на обяви в Интернет.  Избираме мястото и времето за публикуване на обявата и подготвяме нейния текст. Наши обяви можете да видите в дългогодишния ни партньор Jobs.bg

Работим предимно с т.нар. „неутрални“ обяви, публикувани от наше име и в каре на DB Interconsult. Предимствата им ги правят предпочитани от нашите клиенти. В началото на деветдесетте години на миналия век, ние публикувахме първата „неутрална“ обява в България.

В случай, че клиентът желае името на фирмата му да присъства в обявата работим, със „смесена“ обява.

База данни. От самото начало на работа поддържаме база данни от стойностни кандидати. В нея са включени кандидатствали по обявени конкурси, желаещи да се включат в нашите масиви, бивши и настоящи студенти на членовете на екипа ни. Тази специфика значително разширява възможностите за привличане на кандидати.

Висши учебни заведения. Ползваме този начин на привличане, когато клиентите ни са насочени към кандидати, продължаващи или завършващи образованието си. Установените трайни контакти с най-реномираните университети в страната помагат да бъдем максимално полезни.

Мрежа от контакти. В течение на годините DB Interconsult изгради мрежа от контакти с широки възможности за привличане на кандидати. Особено ценен е този начин на достигане до кандидати при Executive Search и Head Hunting.

Процесът на подбор включва следните етапи:

Анализ на данните на кандидатите. Съпоставяме разработеният длъжностен профил с информация от автобиографията и други документи на кандидатите. На тази основа вземаме първо селекционно решение.

Система интервю. Използваме структурирано и задълбочено интервю с максимална степен надеждност и валидност в българските условия. Преминалите системата биват допуснати до следващия етап.

Система тестове. Прилагаме различни тестове, в зависимост от това, какво трябва да преценим в кандидата. Освен психологически тестове прилагаме тестове за знания и умения, Assessment Centre. В желанието си максимално да анализираме кандидатите от гледна точка на бъдещите трудови задължения, ние разработихме практически упражнения, поставящи ги в среда близка до работната.

Всеки един от използваните от нас тестове преценява определена страна от кандидата, свързана с изискванията на свободната длъжност.

От началото на 2006 година, за първи път в българската практика като допълнителни инструменти в процеса на подбор прилагаме интернет базираните системи ProProfile Select и ProSkills.

Всичко това ни позволява да направим точна и обективна преценка на кадидатите, което изключва възможността кандидат, назначен на работа да не се справя с трудовите си задължения.

В резултат на подборния процес разработваме преценка за кандидатите финалисти. Представяме на клиентите ни шорт листа най-добрите кандидати. Организираме среща работодател/кандидат и обсъждаме всеки кандидат поотделно, за да помогнем на работодателя в крайния избор.

Нашата методика притежава следните конкурентни предимства:

  • Уникална система за интервюиране на кандидатите, основана на 25 г. опит, съчетаваща предимствата на структурирано и задълбочено интервю.
  • Интернет базирани тестове, насочени към изследване наличие на конкретни качества, личностни черти, знания и умения, необходими за изпълнение на конкретната длъжност.
  • Assessment Centre за мениджърски и изпълнителски позиции, показващ уменията на кандидатите да работят в реална работна среда.

Цялата подборна процедура е know-how на дружеството и в този си вид се прилага само при нас.